coronavirus ต้องแย่ขนาดไหนก่อนที่รัฐบาลอังกฤษจะใช้มาตรการรุนแรง


ตอบ 1:

เนื่องจากโปรแกรมของเราเป็นทางการแพทย์นักวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์จึงมีแผนการเลื่อนระดับขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เส้นทางที่เลือกต้องมีการเพิ่มข้อมูลและนำข้อมูล

หากเราพังทลายเศรษฐกิจท่ามกลางผู้คนจำนวนมากจะต้องทนทุกข์ทรมานและตายในระยะยาว มันเป็นการปรับสมดุล แต่ก็ไม่น่าตกใจ