coronavirus สามารถแพร่กระจายผ่านผลไม้ได้หรือไม่?


ตอบ 1:

Coronavirus คือการติดเชื้อที่ถูกส่งผ่านละอองทางเดินหายใจและวิธีการติดต่อกับละอองเหล่านี้

ดังนั้นอาจมีความเป็นไปได้ในการส่งผ่านผลไม้ตัวอย่างเช่นถ้าผลไม้เหล่านี้ถูกจัดการโดยผู้ติดเชื้อมาก่อน (ผู้ขาย) จากนั้นมีโอกาสในการส่งผ่านหรือถ้าผลไม้เหล่านี้มาจากร้านขายผลไม้ริมถนน / ผ่านสถานที่นี้อาจมีการติดเชื้อโดยการไอหรือจาม